What would you be if you were not a poet?

Şair olmasaydınız ne olurdunuz?

 

A cowboy.

Kovboy.

 

Do you remember why you started writing poetry?

Neden şiirle ilgilenmeye başladığınızı hatırlıyor musunuz?

 

I really have absolutely no idea. It was a huge surprise, to me and everyone who knew me. I just started writing. The poem was awful, the writing wonderful, so I kept going.

Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hem benim hem de tanıdığım herkes için büyük bir sürpriz oldu. Sadece bir anda yazmaya başladım. Şiir iğrenç bir şeydi, yazmaksa harika ve böyle devam etti.

 

In one sentence, what would you say to a person who is oblivious to poetry in order to interest then in the medium?

İlgisiz birine, neden şiirle ilgilenmesi gerektiğini tek cümlede nasıl anlatırdınız?

 

Forget everything your teachers in high school taught you about poetry, how to analyze it, how to understand it. Really forget it. Then read Walt Whitman, or Nazim Hikment, or Robert Frost.

Lise öğretmeninin şiir hakkında söylediği her şeyi unut, şiirin nasıl çözümleneceği ve onu nasıl anlamak gerektiği hakkında söylediği her şeyi. Gerçekten her şeyi unut. Sonra ise Walt Whitman, Nâzım Hikmet ya da Robert Frost oku.

 

Would you still write poetry even if the world were to be a perfect place both for you and the others?

Dünya kendiniz ve başkaları için mükemmel olsaydı yine şiir yazar mıydınız?

 

Of course. Poetry is only incidentally about the world: it’s about the mind singing.

Tabii ki. Şiir sadece tesadüfen dünya hakkında: o aslında uğuldayan akıl hakkındadır.

 

If poetry were not to be an art, to what human activity would it be similar?

Şiir bir sanat olmasaydı en çok hangi insan eylemine benzerdi?

 

Farming. Vegetables, not cows.

Çiftçilik. İnekler değil, sebzeler.

 

Have you ever been to Artvin? Why or why not?

Hiç Artvin’e gittiniz mi? Gittiyseniz neden ve gitmediyseniz neden?

 

I was in Georgia, but decided not to go to a place that consists entirely of two French words.

Gürcistan’daydım, ama sonra iki Fransızca sözcükten oluşan bu yere gitmemeye karar verdim.

 

Is there anything that you are always loyal to in your poetry, even if you change it?

Şiiriniz değişse bile sadık kaldığınız bir şey var mı?

 

I’m always loyal to nothing in my poetry. I’m a thief and a whore and an undertaker and a coroner. It depends on the day.

Şiirde hiçbir zaman hiçbir şeye sadık olmadım. Ben yeri geldiğinde hırsız, yeri geldiğindeyse orospu, cenaze levazımatçısı ve sorgu hâkimiyim. Hangi gün olduğuna bağlı.

 

If you had a magic wand, what would you want to change in the history of poetry?

Elinizde sihirli bir değnek olsaydı, geriye dönüp şiir tarihinde neyi değiştirmek isterdiniz?

 

I would have preferred if Sophocles had written in English, so we could really hear the music. Also Homer. Also Dante, come to think of it. And Goethe, him most of all, because his poetry is utterly inaccessible in English, or French.

Sofokles’in İngilizce yazmış olmasını isterdim, böylece müziğini gerçekten duyabilirdik. Ayrıca Homeros. Ayrıca Dante, aklıma gelmişken. Ve bilhassa Goethe, çünkü şiiri İngilizce ya da Fransızcada bütünüyle erişilmez.

 

If you had the chance, with which late poets would you want to speak?

Artık aramızda olmayan hangi şairlerle tanışmak isterdiniz?

 

Shakespeare, of course, then maybe Keats, and, though I’d feel frightened, Blake. And, with real anxiety, Emily Dickinson. Then the other group I just mentioned.

Shakespeare’le tabii ki; sonra belki Keats’le ve büyük ihtimal ondan ürkecek olmama rağmen, Blake’le. Ve gerçekten can atarak, Emily Dickinson’la. Sonra da bahsettiğim diğer grup şairlerle.

 

Would the ‘revenge of language’ still exist if there were no audience for your poetry?

Okur olmasa dilin intikamı olabilir mi?

 

Huh? The revenge of language? On who, the Neanderthals?

Ha? Dilin intikamı? Kimden intikamı? Neandertallerden mi?

 

Is it going to be us the poets who will bring communism to these lands one day?

“Bir gün bu ülkeye komünizm gelecekse onu da biz yüce şairler mi getiririz?”

 

Forget communism. How about just peace, for a change? Non-war. Might we poets one day be able to do that? I’ll be much too long gone to know.

Unut komünizmi. Biraz değişiklik olsun diye barışa ne dersin? Savaşsızlığa. Biz şairler peki bir gün bunu başarabilecek miyiz? Ben bunu öğrenemeden çok önce buralardan göçüp gitmiş olacağım.

 

çeviren: Efe Murad.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someoneShare on Tumblr